Privacybeleid en juridisch advies

Disclaimer & Copyrigh

Gebruik van Inhoud; Beperkingen; Privacyverklaring

Tenzij anders aangegeven op de desbetreffende locatie en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze Disclaimer & Copyright, mag u de inhoud van deze Website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (i) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden bestemd is, en (ii) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze Website opgenomen of omschreven software, bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken.

Telkens wanneer u naar deze Website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacyverklaring en de Mededeling over Cookies, die hier met deze verwijzing deel van uitmaken. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring en Mededeling over Cookies, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Intellectuele-eigendomsrechten; Gebruik van namen of logo’s van Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg verboden

Tenzij anders aangegeven wordt de inhoud van deze Website door ons of een andere entiteit binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg verzorgd.

Deze Website en de inhoud ervan zijn beschermd op grond van de Amerikaanse wetgeving en/of wetgeving van andere landen (inclusief het auteursrecht en merkenrecht). Wij en onze licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright zijn verleend.

Logo van Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg, en lokale taalvarianten van voornoemde handelsmerken, alsmede bepaalde productnamen die op deze Website voorkomen, zijn (geregistreerde) handelsmerken van entiteiten binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg. Tenzij uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright bepaald, onthoudt u zich van het gebruik van de naam “Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg”, het logo van Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg, of lokale taalvarianten van voornoemde handelsmerken, hetzij zelfstandig of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen. Het is niet toegestaan voorgaande namen, merken en logo’s te gebruiken in persberichten, advertenties, of andere reclame- of marketingmaterialen of media, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg of een door haar aangewezen persoon. Verzoeken voor bedoelde schriftelijke toestemming vraagt u aan via email.

Verwijzingen op deze Website naar handelsmerken van andere partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie en betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan deze Website of de inhoud ervan. Deze Disclaimer & Copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van andere partijen.

Disclaimers en Beperking van Aansprakelijkheid

Deze website (waaronder de inhoud of andere delen ervan) bevat alleen algemene informatie, en wij verlenen via deze website geen professionele diensten of adviezen. Voordat u beslissingen of stappen neemt die van invloed kunnen zijn op uw financiën of bedrijf, dient u een bevoegd professioneel adviseur te raadplegen.

Deze website wordt geleverd zoals deze is, en wij doen geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties daaromtrent. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande geven wij geen garantie dat deze website veilig, vrij van fouten en virussen of kwaadwillende codes is, of voldoet aan bepaalde prestatie- of kwaliteitscriteria. Wij doen uitdrukkelijk afstand van alle impliciete garanties, waaronder garanties omtrent verhandelbaarheid, eigendomsrechten, geschiktheid voor bepaalde doeleinden, afwezigheid van inbreuken, verenigbaarheid, beveiliging en nauwkeurigheid.

U maakt op eigen risico gebruik van deze website en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van verlies als gevolg van dat gebruik, waaronder het verlies van diensten of gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele (in)directe, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding als straf of anderszins, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of op andere gronden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van deze website, zelfs indien wij wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van bedoelde schade(vergoeding).

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar websites, bronnen of tools die worden onderhouden door derden over wie wij geen zeggenschap hebben, waaronder de websites die worden onderhouden door andere entiteiten binnen het officiële kamer van koophandel can spanje in bëlgie en luxemburg of door individuele werknemers van bedoelde entiteiten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande doen wij geen expliciete of impliciete uitspraken en geven geen expliciete of impliciete garanties omtrent die websites, bronnen en tools, en links daarnaar betekenen niet dat wij deze of de inhoud ervan onderschrijven.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet alleen voor ons, maar ook voor iedere andere entiteit binnen het officiële kamer van koophandel can spanje in bëlgie en luxemburg en onze én hun respectieve personeelsleden.

Bovengenoemde disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voorzover wettelijk toegestaan, ongeacht of deze voortvloeien uit overeenkomst, wettelijke bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of op andere gronden.

Aanvullende Voorwaarden

Indien een of meer delen van deze Disclaimer & Copyright ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimer & Copyright volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimer & Copyright in ieder ander rechtsgebied volledig van kracht.

Wij kunnen deze Disclaimer & Copyright te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie onder de link ‘Disclaimer & Copyright’ te plaatsen (d.w.z. deze webpagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op deze Website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimer & Copyright door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging van deze Disclaimer & Copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & Copyright.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat wij een op u afgestemde en goed reagerende dienst aanbieden, dienen wij informatie over hoe u deze Website gebruikt te onthouden en op te slaan. Dit doen we met behulp van zgn. cookies, kleine tekstbestandjes. Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie en worden door een server voor deze Website op uw computer of ander apparaat gedownload. Uw webbrowser stuurt deze cookies vervolgens bij ieder volgend bezoek naar deze Website terug, zodat deze u herkent en weet welke gebruiksvoorkeuren u bijvoorbeeld heeft. Uitgebreidere informatie over cookies en hoe ze werken kunt u vinden op http://www.aboutcookies.org/.

Telkens wanneer u gebruikmaakt van deze Website, kan er informatie worden verzameld met behulp van cookies en andere technologieën. Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies, zoals hierin beschreven en ook met het gebruik van cookies op de specifieke door u bezochte andere landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites die vallen onder programajovenes.com, zoals omschreven in hun bijbehorende mededelingen over cookies.

Wat voor cookies gebruiken wij en waarom?

Sommige door ons gebruikte cookies zijn nodig zodat u zich vrij over de Website kunt bewegen, en gebruik kunt maken van de specifieke elementen ervan, zoals toegang krijgen tot een gesloten gedeelde waarop inhoud voor geregistreerde gebruikers staat vermeld.

Ook maken wij gebruik van functionele cookies om informatie over de door u gemaakte keuzes vast te leggen, en om ons in staat te stellen de website af te stemmen op onze gebruikers; bijv. om uw taal of regio te onthouden of dat u al aan een bepaald onderzoek heeft meegedaan. Deze informatie wordt gewoonlijk geanonimiseerd en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij of onze serviceproviders maken ook gebruik van analytische diensten zodat wij te weten komen hoe effectief de inhoud van onze Website is, waar onze gebruikers in geïnteresseerd zijn, en om de werking van deze Website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we webbakens of tracking pixels om bezoekersaantallen vast te stellen enperformance cookies om bij te houden hoeveel individuele gebruikers op deze Website komen en hoe vaak. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en wij zijn niet van plan die informatie te gebruiken voor het achterhalen van de identiteit van gebruikers. Heeft u zich aangemeld en bent u ingelogd op deze Website? Dan mogen wij deze gegevens combineren met informatie uit webanalysediensten en cookies om een gedetailleerdere analyse te maken van uw gebruik van deze Website.

Deze Website maakt geen gebruik van Targeting Cookies om bezoekers ervan gerichte reclame te tonen.

Neemt u gerust contact op met ons mocht u verdere informatie over de door ons gebruikte cookies willen hebben.

Hoe houdt u zeggenschap over cookies?

Door gebruik te maken van deze Website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of ander apparaat plaatsen, zoals hiervoor uitgelegd. U kunt de zeggenschap over cookies echter op verschillende manieren behouden en deze beheren. Onthoud goed dat het verwijderen of blokkeren van cookies van invloed kan zijn op uw ervaringen als gebruiker, en dat delen van deze Website wellicht niet meer volledig toegankelijk zijn.

Browserinstellingen

Met de meeste browsers kunt u zien welke cookies er op uw apparaat staan en kunt u ze afzonderlijk verwijderen of cookies van specifieke of van alle websites blokkeren. Bedenk wel dat alle eerder aangegeven voorkeuren verloren gaan als u alle cookies verwijdert, inclusief uw voorkeur om u ‘af te melden’ voor cookies aangezien daarvoor een zgn. opt-out cookie is geplaatst. Ga voor meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen om cookies te blokkeren of te filteren naar http://www.aboutcookies.org/ of http://www.cookiecentral.com/faq/.

Het beheer van analysecookies

U kunt u afmelden voor analysecookies zodat uw geanonimiseerde browseractiviteit binnen websites niet wordt vastgelegd. Wij maken gebruik van de volgende serviceproviders; als u op hun link klikt, kunt u meer te weten komen over hun privacybeleid en hoe u zich kunt afmelden voor hun cookies:

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Het beheer van ‘Local Shared Objects’ of Flash Cookies

Een ‘local shared object’ of flash cookie is vergelijkbaar met andere browser cookies, maar kan extra soorten gegevens opslaan. Over deze cookies heeft u geen zeggenschap met behulp van de hiervoor vermelde mechanismen. Sommige delen van deze Website maken gebruik van dit soort cookies om gebruiksvoorkeuren voor mediaplayerfunctionaliteit op te slaan; zonder deze cookies kan het onmogelijk zijn videocontent naar behoren af te spelen. U kunt de zeggenschap over deze cookies handmatig instellen door naar de Adobe website te gaan.

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Sociale-mediaknoppen

Wij maken gebruik van ‘sociale-mediaknoppen’ zodat onze gebruikers webpagina’s kunnen delen of als favoriet kunnen opslaan. Dit zijn knoppen voor sociale-mediawebsites van derden en die websites kunnen informatie opslaan over uw bezigheden op internet, dus ook uw bezigheden op deze Website. Lees de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites goed door zodat u precies weet hoe zij gebruikmaken van uw gegevens en ontdek hoe u zich kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt verwijderen.

Externe internetdiensten

Soms maken wij op deze Website gebruik van externe internetdiensten om ons in staat te stellen binnen deze Website inhoud te tonen, zoals afbeeldingen of video’s, of een peiling te doen. Net zoals met de sociale-mediaknoppen kunnen wij niet voorkomen dat die sites, of externe domeinen informatie verzamelen over uw gebruik van deze ‘ingebedde’ inhoud.

E-mailberichten

Ook kunnen we gebruikmaken van zgn. ‘volgtechnologieën’, om vast te stellen of u bepaalde e-mailberichten van ons heeft gelezen, aangeklikt of doorgestuurd; daarmee kunnen wij onze berichten interessanter en nuttiger maken. Wilt u ons niet laten weten of u onze berichten heeft geopend, doorgestuurd of aangeklikt? Dan moet u zich afmelden aangezien het voor ons niet mogelijk is om deze e-mails te versturen zonder deze volgfunctie. Geregistreerde abonnees kunnen hun communicatievoorkeuren te allen tijde bijwerken; neem daarvoor contact op met ons; ook kunt u zich afmelden door de aanwijzingen in de afzonderlijke van ons ontvangen e-mailberichten op te volgen.

Wij kunnen deze Mededeling over Cookies naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Mededeling over Cookies met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij gebruikmaken van cookies.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd door privacyverklaringen die specifiek zijn voor bepaalde delen van deze Website (bijv. personeelswerving). Neem voor meer informatie over de wervingsprocedure via internet de daarvoor geldende specifieke verklaring door.

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met webmaster services via email.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de Website. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboekgegevens, cookies en webbakens

Deze Website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van deze Website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of Webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze Website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe u daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat u persoonsgegevens via deze Website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze Website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door u opgegeven informatie gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en om deze Website en aanverwante aan u geleverde diensten aan uw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u reclamematerialen te sturen of berichten over diensten die door entiteiten binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg worden verleend, als wij daarvan denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Ook mogen wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door entiteiten binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

U mag ons te allen tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze Website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt.

Bekendmaking gegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan andere entiteiten binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg verstrekken zodat u informatie ontvangt die voor u van belang kan zijn, en om markt- of ander onderzoek te verrichten. Persoonsgegevens mogen ook aan andere entiteiten binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg en anderen worden verstrekt om daarmee aan uw verzoeken (om inlichtingen) te voldoen, als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, desinvestering, reorganisatie, fusie of acquisitie, of wanneer die partijen informatie namens ons verwerken.

Alhoewel het mogelijk is dat we informatie die betrekking heeft op bezoekers verstrekken aan service providers die deze informatie voor ons verwerken, is het niet gebruikelijk dat we deze informatie delen met derde partijen of andere onderdelen binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg ten behoeve van secundaire of niet gerelateerde doeleinden tenzij ze op andere wijze bij de verzameling openbaar zijn gemaakt.

Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan andere onderdelen binnen het Officiële Kamer van Koophandel van Spanje in Bëlgie en Luxemburg of aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande houdt tevens in dat er overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt aan landen of regio’s zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. Desalniettemin zullen wij ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

Door via deze Website informatie te verstrekken gaat u akkoord met bekendmakingen zoals hiervoor omschreven.

Blogs, fora, wiki’s en andere sociale media

Deze Website kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee u inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen “Sociale-mediatoepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen dienen contact op te nemen met webmaster services hier. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze Website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze Website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze Website, laat dit dan aan webmaster services weten via email.